สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน?

สาธิตปทุมวัน โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งสนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในสนามสอบที่สุดหินระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ด้วยข้อสอบที่สุดหิน และอัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วในทุกๆปี น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ 2 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร EP ซึ่งแต่ละภาคก็จะใช้วิชาสอบที่ต่างกัน จำนวนที่รับของทั้ง 2 ภาคก็จะต่างดัวยเช่นกัน โรงเรียนสาธิตปทุมวันตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราการแข่งขัน – สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

หลักสูตรปกติ

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000-4,000 คน
จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มนักเรียนทั่วไป 120 คน (คะแนนสอบ100%)
– กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
– กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:25 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)

หลักสูตร EP หรือ EPTS– The English Program for Talented Students

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 400 คน
จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มนักเรียนทั่วไป 35 คน (คะแนนสอบ100%)
– กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
– กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:11 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)


วิชาที่ใช้สอบ

หลักสูตรปกติ

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ทุกวิชามีคะแนนเท่ากันคือ 50 คะแนน มาดูรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
– วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
– วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ

หลักสูตร EP หรือ EPTS– The English Program for Talented Students

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
มาดูรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
– คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
– ภาษาไทย 50 ข้อ
– สังคมศึกษา 50 ข้อ
– วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ listening 20 ข้อ คะแนนเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆ
จะเห็นได้ว่าสำหรับภาค EPTS จะมีเน้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก ค่าน้ำหนักวิชาภาษาอังกฤษคะแนนถือเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆกันเลย ดังนั้นน้องๆคนไหนมีแผนที่จะสอบเข้า EPTS ควรให้ความสำคัญในการเตรียมตัวสอบ อ่านหนังสือให้ครบทั้ง 5 วิชา อย่าได้ทิ้งวิชาใดเป็นอันขาด


วัน – เวลาสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

                  เวลา                                                                              แบบทดสอบ

สำหรับผู้ที่สมัครสอบเข้าเรียนโครงการ EPTS ในเวลา 13.20 – 15.20 น. นักเรียนจะต้อง มาสอบวัดความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษด้วย เพื่อนำคะแนนไปพิจารณาร่วมกับผลการสอบในช่วงเช้า


คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาปีนี้เท่านั้น
 2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษาเล่าเรียน
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน
  หมายเหตุ นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่เรียน 3 ภาคเรียน ไม่สามารถสมัครได้

การรับสมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถซื้อเอกสารรายละเอียดการสอบวัดความพร้อมฯ ได้ในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมทั้งรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตทุมวัน
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยนักเรียนที่จะสมัครสอบต้องไปสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้สมัครต้องนำสิ่งต่อไปนี้มาเป็นหลักฐานในการสมัคร
  1. สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ครบทุกหน้า) หรือใบรับรองที่โรงเรียนออกให้
  (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือใบสำเนา ปพ. 1: ป เพื่อแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงชื่อ นามสกุล และวัน เดือน ปี เกิดที่ถูกต้อง
  3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
  รูปถ่ายต้องเหมือนกันทั้ง ๒ รูป และเขียนชื่อหลังรูป)
  4. เฉพาะผู้ที่ประสงค์สมัครเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)
  ให้นำสำเนาแฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือเอกสารสรุปผลงานและความสามารถพิเศษด้าน
  วิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย
  เอกสารตามรายการข้างต้นนี้ ผู้สมัครจะต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งใบสมัศร สำเนาต่าง ๆ
  ต้องให้บิดาหรือมารดาลงชื่อรับรองความถูกต้องใบรับรองจากโรงเรียนเดิมต้องระบุวัน เตือน ปีที่ ออกอย่างชัดเจน
  และมีกำหนดเวลานับจากวันที่ ออกไม่เกิน 90 วัน เจ้าหน้าที่จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนโครงการ EPTS ก่อนตัดสินใจสมัคร ขอให้ศึกษารายละเอียดของ
  โครงการก่อน เพราะเมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในโครงการ EPTS แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนมาเรียน
  ในหลักสูตรปกติได้

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

หลักสูตรภาคปกติ ค่าเช่าสถานที่สอบ ค่าดำเนินการและค่าบริการสอบวัดความพร้อมฯ รวมค่าอุปกรณ์ การสอบ เฉลี่ยคนละ 800 บาท
หลักสูตรโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ค่าเช่าสถานที่ ค่าดำเนินการ และค่าบริการสอบวัดความพร้อมฯ รวมค่าอุปกรณ์การสอบ เฉลี่ยคนละ 1,000 บาท


การสอบสัมภาษณ์

โรงเรียนจะสัมภาษณ์นักเรียนด้านความรู้และมารยาทไทย และบิดา/หรือมารดาของนักเรียน ในการไปสัมภาษณ์นักเรียนควรเตรียมความพร้อมด้านความรู้และมารยาทไทย (ตามเอกสารหน้า 51 – 55 ) เตรียมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของนักเรียน (ถ้ามี) ไปมอบให้ผู้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie