เลือกลงเรียนได้ง่ายๆ

เรียนสด/Zoom ที่สถาบันทุกๆวันอาทิตย์ 
เวลา 8.30-12.40 น. (รับ 24 ที่เท่านั้น)

หากไม่สะดวกมาเรียนที่สถาบัน
สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน web ได้
ครูท่านเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกันเป๊ะ!!

คอร์สออนไลน์

ดูรายละเอียด ..ที่นี่..
สมัครเรียน ที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Fundamental 1

 • การสืบพันธุ์ของพืช
 • การสืบพันธุ์ของสัตว์
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 • แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
 • ความหนาแน่นและแรงลอยตัว

Fundamental 2

 • น้ำและท้องฟ้าอากาศ
 • ระบบย่อยอาหาร
 • การทดสอบสารอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบหายใจ

Fundamental 3

 • โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
 • การใช้แผนที่ดาว
 • ไฟฟ้า
 • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • ทักษะทางวิทยาศาสตร์

Fundamental 4

 • การแยกสารผสม
 • การแบ่งประเภทของสาร
 • สารละลายกรดและเบส
 • บรรยากาศของโลกและความดันอากาศ
 • แม่เหล็กไฟฟ้า

 

สมัครเรียน ที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Fundamental 1

 • เศษส่วน
 • การคูณหาร/โจทย์ปัญหา
 • ทศนิยม
 • การคูณหาร/โจทย์ปัญหา
 • ตัวประกอบของจำนวนนับ

Fundamental 2

 • สมการและการแก้สมการ
 • โจทย์ปัญหาสมการ
 • บัญญัติไตรยางค์ 3 แบบ
 • กำไร ขาดทุน ลดราคา

 

Fundamental 3

 • มุมและเส้นขนาน
 • รูปสามเหลี่ยม
 • พื้นที่และความยาวรอบรูป
 • รูปสี่เหลี่ยม
 • พื้นที่และความยาวรอบรูป

Fundamental 4

 • วงกลม
 • ปริมาตรรูปทรงสามมิติ
 • การนำเสนอข้อมูล
 • การนับและเรียงสับเปลี่ยน
สมัครเรียน ที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Fundamental 1

 • ชนิดของคำ
 • กลุ่มคำ / วลี / ประโยค
 • สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

Fundamental 2

 • ชนิดของประโยค
 • เจตนาของประโยค
 • การเขียนจดหมาย
 • กาพย์ฉบัง 16
 • กาพย์ยานี 11

Fundamental 3

 • คำไทยแท้
 • คำยืมภาษาต่างประเทศ
 • การใช้พจนานุกรม
 • การเขียนเรียงความ
 • โคลงสี่สุภาพ

Fundamental 4

 • การสร้างคำในภาษาไทย
 • ภาษาพูด/ภาษาเขียน
 • การอ่านจับใจความสำคัญ
 • คำราชาศัพท์
สมัครเรียน ที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Fundamental 1

 • ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • พิกัดทางภูมิศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Fundamental 2

 • ประวัติศาสตร์
 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • ศักราช
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย
 • อาณาจักรโบราณในไทย
 • สมัยธนบุรี
 • สมัยรัตนโกสินทร์

Fundamental 3

 • เศรษฐศาสตร์
 • กลไกราคา
 • กระบวนการทางเศรษฐกิจ
 • เงิน
 • สถาบันทางการเงิน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สังคม
 • รัฐ
 • กฎหมาย

Fundamental 4

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • พุทธประวัติ
 • หลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
 • วันสำคัญทางศาสนา
 • ศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
 • ข้อมูลสำคัญของอาเซียน
 • กฎบัตรอาเซียน
สมัครเรียน ที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Fundamental 1

 • Noun – Plural/Singular
 • Pronouns Helping Verbs – Verb to be
 • Helping Verbs – Verb to have
 • Helping Verbs – Verb to do
 • Frequently Used Vocabulary 1
 • Reading Technique 1

Fundamental 2

 • Adjective / Adverbs
 • Quantifiers
 • Future Tense
 • Present Tenses
 • Past Tenses
 • Frequently Used
 • Vocabulary 2 Reading Technique 2

Fundamental 3

 • Comparison of Adjective & Adverb
 • Question Words
 • Conjunctions
 • Modal Verbs
 • Preposition
 • Frequently Used Vocabulary 3
 • Reading Technique 3

Fundamental 4

 • Passive Voice
 • If Clauses
 • Question tag
 • Articles
 • Frequently Used Vocabulary 4
 • Reading Technique 4

คอร์สเรียนสด..ที่เปิดรับสมัคร