เลือกลงเรียนได้ง่ายๆ

หากไม่สะดวกมาเรียนที่สถาบัน
สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน web ได้
ครูท่านเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกัน

คอร์สออนไลน์

ดูรายละเอียด ..ที่นี่..
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Intensive 1

 • สัตว์
 • กระบวนการลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต
 • เซลล์ และกล้องจุลทรรศน์
 • ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ
 • โลกของเรา

Intensive 2

 • พืช
 • ร่างกายมนุษย์
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 • สารละลายกรด-เบส
 • ความร้อนและการเปลี่ยนสถานะ

Intensive 3

 • แรงและเครื่องผ่อนแรง
 • แสง
 • เสียง
 • ไฟฟ้า
 • การทดสอบสารที่ควรรู้
 • ธาตุ และสมการเคมี
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Intensive 1

 • จำนวนเต็ม
 • อนุกรมลำดับเลขคณิต
 • สมการ
 • โจทย์ปัญหาสมการ
 • เลขยกกำลัง

Intensive 2

 • ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • อัตราส่วน
 • โจทย์ปัญหาร้อยละ

Intensive 3

 • มุมและเส้นขนาน
 • รูปสามเหลี่ยม
 • รูปสี่เหลี่ยม
 • วงกลม
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • การนับและความน่าจะเป็น
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Intensive 1

 • เสียงในภาษาไทย
 • ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์
 • พยางค์
 • คำและความหมาย
 • การใช้พจนานุกรม
 • การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 • ภาษาถิ่น / ภาษาไทยมาตรฐาน
 • การเขียนจดหมาย

Intensive 2

 • การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
 • การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
 • ชนิดของคำ
 • กลุ่มคำและประโยค
 • ระดับภาษา ภาษาพูด / ภาษาเขียน
 • ภาษาแสดงทรรศนะ
 • สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

Intensive 3

 • การเพิ่มคำ
 • ลักษณะคำไทยแท้
 • คำยืมจากภาษาต่างประเทศ
 • คำประพันธ์ (ร้อยกรอง)
 • การอ่านจับใจความสำคัญ
 • การเขียนเรียงความ
 • การใช้โวหารภาพพจน์ในการเขียน
 • ภาษาและวรรณศิลป์
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

Intensive 1

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • ประเภท/องค์ประกอบของศาสนา
 • ศาสนาพุทธ
 • พุทธประวัติ / พระไตรปิฎก
 • หลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
 • วันสำคัญทางศาสนา
 • ศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
 • สังคม
 • รัฐ
 • กฎหมาย
 • อาเซียน

Intensive 2

 • เศรษฐศาสตร์
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • กลไกราคา / การคลัง
 • ภาวะเงินเฟ้อ/เงินฝืด
 • สถาบันทางการเงิน
 • สหกรณ์
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 • ภูมิศาสตร์
 • ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • องค์กรและอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

Intensive 3

 • ประวัติศาสตร์
 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • ศักราช
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย
 • อาณาจักรโบราณในไทย
 • สมัยสุโขทัย /สมัยอยุธยา
 • สมัยธนบุรี /สมัยรัตนโกสินทร์
 • บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
 • แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

 • Intensive 1

  • Greetings and Introduction
  • Leave Taking/Thanking/Making Appointments
  • Vocabulary and idioms 1
  • Sentence Structure
  • Parts of Speech
  • Verb to be
  • Quantifiers
  • Comparison of Adj & Adv
  • Preview Reading
  • Guessing word meaning
  • Definition Clues

  Intensive 2

  • Apologizing, Asking and Talking about Things
  • Vocabulary and idioms 2
  • Helping Verbs
  • Tenses / Voices
  • Modal Verbs
  • Subject & Verb Agreement
  • Understanding the details
  • Skimming/Scanning
  • Example Clues

  Intensive 3

  • Offering /Requesting/Expressing
  • Admiring/ Inviting
  • Vocabulary and idioms 3
  • Conditional Sentences
  • Direct & Indirect Speech
  • Finding the topic and the main idea
  • Using reference words
  • Punctuation Clues, Contrast and Antonym Clues
  • Gerunds/Infinitive
  • Articles
  • Question Tag
  • Question Words

คอร์สเรียนสด..ที่เปิดรับสมัคร