เลือกลงเรียนได้ง่ายๆ

หากไม่สะดวกมาเรียนที่สถาบัน
สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน web ได้
ครูท่านเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกันเป๊ะ!!

คอร์สออนไลน์

ดูรายละเอียด ..ที่นี่..
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

BASIC 1

 • การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
 • วัสดุรอบตัว
 • การแบ่งประเภทของพืช
 • ส่วนประกอบของพืชดอก

BASIC 2

 • แสง
 • การสังเคราะห์แสง
 • การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 • การแบ่งประเภทของสัตว์
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต

BASIC 3

 • อาหารและสารอาหาร
 • ระบบสุริยะ
 • โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
 • แม่เหล็ก

BASIC 4

 • เสียง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
 • หิน และแร่
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

BASIC 1

 • จำนวนนับ
 • การบวกลบคูณหาร
 • โจทย์ปัญหาระคน
 • สมการ

BASIC 2

 • เศษส่วน
 • การบวกลบเศษส่วน
 • ทศนิยม
 • การบวกลบทศนิยม

BASIC 3

 • มุมและชนิดชองมุม
 • การวัดและการสร้างมุม
 • รูปสี่เหลี่ยมุมฉาก
 • พื้นที่และความยาวรอบรูป

BASIC 4

 • แผนภูมิแท่ง
 • กราฟเส้น
 • เวลาและการคำนวณ
 • ร้อยละ
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

BASIC 1

 • เสียงในภาษาไทย
 • อักษรนำ
 • อักษรควบกล้ำ
 • มาตราตัวสะกด

BASIC 2

 • อักษร 3 หมู่
 • คำเป็น / คำตาย
 • การผันวรรณยุกต์
 • พยางค์
 • โครงสร้างพยางค์

BASIC 3

 • พยางค์เปิด / พยางค์ปิด
 • คำคล้องจอง
 • คำสัมผัส
 • คำขวัญ
 • คำสุภาพ
 • คำพ้อง

BASIC 4

 • เครื่องหมายวรรคตอน
 • คำภาษาถิ่น
 • การเขียนสะกดคำ
 • การอ่านตัวเลขและอักษรย่อ
 • กลอนสุภาพ
สมัครเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในคอร์ส

BASIC 1

 • ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • พิกัดทางภูมิศาสตร์
 • ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

BASIC 2

 • ประวัติศาสตร์
 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • ศักราช
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย
 • สมัยสุโขทัย
 • สมัยอยุธยา

BASIC 3

 • เศรษฐศาสตร์
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • กระบวนการทางเศรษฐกิจ
 • เงิน
 • สถาบันทางการเงิน
 • สหกรณ์
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สังคม
 • รัฐ

BASIC 4

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • พุทธประวัติ
 • หลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
 • วันสำคัญทางศาสนา
 • ชาดก
 • ข้อมูลสำคัญของอาเซียน

คอร์สเรียนสด..ที่เปิดรับสมัคร