ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต ประสานมิตรมี 2 หลักสูตร

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต หรือธรรมเนียมการศึกษาและค่าเตรียมความพร้อม

หลักสูตรปกติ (ปีการศึกษา 2556)

รายการ
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (7,200 บาท)
1.1 ค่าอาหาร
1.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ

7,000.-
200.-
2. ค่าบำรุงการศึกษา(พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน)12,00.-
3. ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ(10,100)
3.1 ค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 ค่าบำรงสาธารณูปโภค
3.3 ค่าเอกสารประกอบการสอน
3.4 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร
3.5 ค่าลงทะเบียนสมาชิคสมาคมฯ(เก็บจากนักเรียนที่เข้าใหม่)
3.6 ค่าบำรุงสมาคมฯ

5,000.-
2,00.-
1,500.-
1,000.-
100.-
500.-
ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน4,200.-
ค่ากระเป๋านักเรียน300.-
รวม33,800.-

**หมายเหตุ**
เมื่อชำระเงินฯ มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) แล้ว
หากประสงค์ลาออกจากการเป็นนักเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าใช้จ่ายคืน รวมทั้งการย้าย
และเปลี่ยนโปรแกรมการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรความต้องการพิเศษ
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) แล้วไม่ได้ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดในวันประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


หลักสูตรนานาชาติ (SPIP) (ปีการศึกษา 2563)

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต ปสม spip

ค่าใช้จ่ายต่อปีของ SPIP 
Enrollment Fee 100,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
Activity support Fee 5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
Tuition Fee 350,000 บาท
Book Deposit 10,000 บาท
Bridging course 65,000 บาท (สำหรับน้องๆที่ไม่ได้มาจากภาค Inter จะต้องเรียน Bridging course เพื่อปรับพื้นฐาน)
รวมค่าใช้จ่ายปีแรก และ Bridging course เท่ากับ 530,000 บาท


ค่าเทอมโรงเรียนสาธิตปทุมวัน มี 2 หลักสูตร

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนมอบตัว
1. บัตรเลขที่นั่งสอบ
2. สำเนาหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ( ปพ.1: ป ) ปีการศึกษา 2563 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
กรณีนักเรียนขาดหลักฐานสำเนา ใบ ปพ.1: ป ให้นำมามอบให้โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤาภาคม พ.ศ. 2564
3. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ถ่ายสำเนาหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อบิดาและมารดา) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (ถ่ายสำเนาหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อบิดาและมารดา) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระ (ตามใบ Pay-in พิเศษ) มีดังนี้

หลักสูตรปกติ

รายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมทั่วไป ดังนี้
– ค่าอาหารปีละ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ
– ค่าบำรุงสะว่ายน้ำ ปีละ
– ค่าบัตรประตัวนักเรียน

10,000.-
200.-
500.-
100.-
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน ปีละ15,500.-
ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ดังนี้
– ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯตลอดชีพสำหรับผู้ปกครองใหม่
– ค่าเครื่องปรับอากาศและค่าสาธารณูปโภค
– ค่ากิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
– ค่าส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา(ไม่รวมโครงการพิเศษ)
– ค่าสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี

5,100.-
4,000.-
5,000.-
4,500.-
500.-
ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกตลอดชีพของสมาคมศิษย์เก่สาธิตปทุมวัน2,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น46,900.-

นำตัวอย่างมาจากระเบียบการการเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายในการมอบตัวปีการศึกษา 2564 มาให้ดูเป็นตัวอย่าง

*** นอกจากนี้ จะมีค่าจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

รายการ
1. ค่าลงทะเบียน
2. ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ
3. ค่าเครื่องปรับอากาศ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่ากิจกรรมโครงการส่งสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
6. ค่าสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีปี2564
7. ค่าส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษา
(ไม่รวมโครงการพิเศษ)
100.-
5,000.-
3,000.-
1,000.-
5,000.-
500.-

4,500.-
รวม19,100.-

นำตัวอย่างมาจากระเบียบการค่าจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 มาให้ดูเป็นตัวอย่าง


หลักสูตร EPTS

รายการ
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมทั่วไป
-ค่าอาหาร
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
-ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน
-ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน
-ค่าบำรุงโครงการ EPTS (สำหรับภาคเรียนที่1)
-ค่าสมทบกองทุนพัฒนาโรงเรียน (โครงการ EPTS) สำหรับภาคเรียนที่1
-ค่าค่ายโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนภายในประเทศ

10,000.-
200.-
500.-
100.-
15,000.-
50,000.-
100,000.-
40,000.-
2. ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
-ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯตลอดชีพสำหรับผู้ปกครองใหม่
-ค่าเครื่องปรับอากาศและค่าสาธารณูปโภค
-ค่าส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา(ไม่รวมโครงการพิเศษ)
-ค่าสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี

5,100.-
4,000.-
4,500.-
500.-
3. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกตลอดชีพของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน2,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น231,900.-

นำตัวอย่างมาจากระเบียบการการเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายในการมอบตัวปีการศึกษา 2564 มาให้ดูเป็นตัวอย่าง

**หมายเหตุ**  
1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ขอความกรุณาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ตามใบ Pay-in พิเศษของโรงเรียนเท่านั้น
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะได้รับกระเป๋าหิ้ว 1 ใบ จากสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. ค่าสมาชิกสมทบสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน 300 บาท
ขอความกรุณาชำระเป็นเงินสด ในวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ( 5 เมษายน 2557 )
อนึ่ง สำหรับผู้ปกครองเก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯอยู่แล้วโปรดนำหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินมา
ขอรับเงินค่าบำรุงฯ ตามรายการที่ 4.6.1 จำนวนเงิน 5,100 บาท คืนได้ที่สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie