ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต ปี 2566

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต ปทุมวัน VS ประสานมิตร ??

มีน้องๆ และผู้ปกครองหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากๆ สำหรับการวางแผนการสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต ซึ่ง ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต ของทั้งสองสาธิตปทุมวันและประสานมิตรมีค่าเทอมที่แตกต่างกันในแต่ละหลักสูตรอยู่แล้ว ก่อนที่จะไปดูค่าเทอมของทั้ง 2 โรงเรียนนี้ เราไปดูกันค่ะว่าทั้ง 2 สาธิตนี้จะมีกี่หลักสูตร และค่าเทอมแต่ละหลักสูตรนี่เท่าไรกัน?? วันนี้พี่บิ๊กเบรนรวบรวมมาให้แล้วค่าาาา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยม แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติ หลักสูตรTrilingual Plus+ และหลักสูตรอินเตอร์ อ่านรายละเอียดทั้ง 3 หลักสูตรได้ ที่นี่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตร EPTS ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ค่าเทอมประสานมิตร ปทุมวัน


วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะพาไปดูค่าเทอมและรายละเอียดทั้งสองสาธิต ทั้งสาธิตประสานมิตรและสาธิตปทุมวัน ครบทั้ง 5 หลักสูตรกันเลยค่าา

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต “ประสานมิตร”

หลักสูตรปกติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรปกติ จะมีการโอนเงินค่าใช้จ่ายของนักเรียนเข้าม.1 ในวันที่ 15-16 มีนาคม และการบันทึกข้อมูลเอกสารการมอบตัวโดยเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.spsm.ac.th และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.)  เลือกคลิก : รายงานตัวม.1
2.) บันทึกข้อมูลเอกสารการมอบตัว กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน โดยกรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
3.) กรอกข้อมูลใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
4.) กดพิมพ์ เอกสารมอบตัว และใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว ในเอกสารมอบตัว พร้อมมอบตัว
5.) กดพิมพ์ ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนการเรียน (Bill Payment Pay-In Slip) และโอนเงินค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Mobile Banking หรือชำระเคาน์เตอร์ธนาคาร
ทั้งนี้ หากไม่โอนเงินค่าใช้จ่ายฯ ตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

สาธิตประสานมิตร

ตามรายละเอียดด้านบนค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรปกติจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.) ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) แยกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งสิ้น 28,500 บาท
2.) ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  แยกเป็นค่าธรรมเนียมการพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกรองและครูฯ และค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน รวมทั้งสิ้น  28,600 บาท
3.) ในวันมอบตัว สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดหาร้านตัดและจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดพลศึกษา และรองเท้านักเรียน ไว้ให้น้องๆได้เลือกซื้อกัน

ค่าใช้จ่ายของการเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร หลักสูตรปกติ ทั้งหมด คือ 57,100 บาท นั้นเองค่าา

หลักสูตร Trilingual Plus+

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรTrilingual Plus+ จะมีการโอนเงินค่าใช้จ่ายของนักเรียนเข้าม.1 ในวันที่ 15-16 มีนาคม และการบันทึกข้อมูลเอกสารการมอบตัวโดยเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.spsm.ac.th และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.)  เลือกคลิก : รายงานตัวม.1
2.) บันทึกข้อมูลเอกสารการมอบตัว กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน โดยกรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
3.) กรอกข้อมูลใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
4.) กดพิมพ์ เอกสารมอบตัว และใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว ในเอกสารมอบตัว พร้อมมอบตัว
5.) กดพิมพ์ ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนการเรียน (Bill Payment Pay-In Slip) และโอนเงินค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Mobile Banking หรือชำระเคาน์เตอร์ธนาคาร
ทั้งนี้ หากไม่โอนเงินค่าใช้จ่ายฯ ตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

สาธิตประสานมิตร

ตามรายละเอียดด้านบนค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร Trilingual plus+ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.) ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) แยกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท
2.) ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  แยกเป็นค่าธรรมเนียมการพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกรองและครูฯ และค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน รวมทั้งสิ้น  87,600 บาท
3.) ในวันมอบตัว สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดหาร้านตัดและจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดพลศึกษา และรองเท้านักเรียน ไว้ให้น้องๆได้เลือกซื้อกัน

ค่าใช้จ่ายของการเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร หลักสูตรTrilingual plus+ ทั้งหมด คือ 167,600 บาท นั้นเองค่าา

หลักสูตร SPIP

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตร SPIP  รายละเอียดค่าธรรมเนียม (ตามรูปด้านล่าง)
1. Enrollment Fee 100,000 บาท 

2. Activity support Fee 5,000 บาท 
3. Book Deposit 10,000 บาท 
4. PTA Membership 100 บาท
5. PTA Annual Fee 500 บาท
6. Annual Tuition Fee 355,000 บาท

รวม 471,600 บาท

 

**Bridging course 65,000 บาท (สำหรับน้องๆที่ไม่ได้มาจากภาค Inter จะต้องเรียน Bridging course เพื่อปรับพื้นฐาน

ค่าเทอมโรงเรียนสาธิต “ปทุมวัน”

หลักสูตรปกติ

เรามาดูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน หลักสูตรปกติกันบ้างดีกว่าค่าา วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะมาบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมอบตัว มีดังนี้
1.)  บัตรเลขที่นั่งสอบ
2.) บันทึกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียน พร้อมอัปโหลดเอกสารการมอบตัว และพิมพ์เอกสารออกจากระบบ เพื่อนำมามอบให้โรงเรียนในวันวันมอบตัวนักเรียน เอกสารมอบตัว ประกอบด้วย
   – สำเนาหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่6 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.1:ป) ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
   – สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
   – สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระ
4.) ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Mobile Application ด้วย QR Code และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของน้องๆ แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จ

สาธิตปทุมวัน

ตามรายละเอียดด้านบนค่าใช้จ่ายสำหรับสาธิตปทุมวัน หลักสูตรปกติ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1.)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมทั่วไป ปีละ  14,100 บาท
2.) ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน ปีละ 15,000 บาท
3.) ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 25,600 บาท
4.) ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายของการเเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน หลักสูตรปกติ ทั้งหมดคือ 56,700 บาท นั่นเองค่าา

หลักสูตร Ep ( EPTS )

เรามาดูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน หลักสูตรEPTS กันบ้างดีกว่าค่าา วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะมาบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมอบตัว มีดังนี้
1.)  บัตรเลขที่นั่งสอบ
2.) บันทึกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียน พร้อมอัปโหลดเอกสารการมอบตัว และพิมพ์เอกสารออกจากระบบ เพื่อนำมามอบให้โรงเรียนในวันวันมอบตัวนักเรียน เอกสารมอบตัว ประกอบด้วย
   – สำเนาหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่6 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.1:ป) ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
   – สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
   – สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระ
4.) ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Mobile Application ด้วย QR Code และนำหลักฐานการชำระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของน้องๆ แล้วนำส่งในวันมอบตัว เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จ

สาธิตปทุมวัน

ตามรายละเอียดด้านบนค่าใช้จ่ายสำหรับสาธิตปทุมวัน หลักสูตรปกติ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1.)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมทั่วไป ปีละ  229,100 บาท
2.)  ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 19,600 บาท
3.)  ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายของการเเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน หลักสูตรEPTS ทั้งหมดคือ 250,700 บาท นั่นเองค่าา

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie