บริการวิชาการ หลักสูตร Trilingual Plus+ ปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2566 น้องๆสามารถเข้ารับชมบริการวิชาการ ในรูปแบบวิดีโอ ผ่าน Microsoft Team มีทั้งหมด 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ , นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

วันนี้เราเอาตัวอย่างข้อสอบของแต่ละวิชามาให้ดูกันคะ

โดยข้อสอบในตัวอย่างจะมีความง่ายกว่าข้อสอบของจริงที่ใช้สอบนะคะ

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

1. เจนนี่มีถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง นำมารองน้ำฝนซึ่งวันแรกรองน้ำฝนได้ครึ่ง      ถังพอดี วันที่สอง ฝนตกเพิ่มจึงทำให้มีน้ำเพิ่มขึ้น 80% ของวันแรก ถ้าถังน้ำใบนี้จุน้ำ    ได้ 360 ลูกบาศก์เมตร แล้วจะมีน้ำในถังคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาตรถังทั้งหมด
    ก. ร้อยละ 75                                                  ข. ร้อยละ 80
    ค. ร้อยละ 85                                                  ง. ร้อยละ 90

 

2. โรเซ่มีเชือกอยู่ 3 เส้น โดยเชือก A มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเชือก B เชือก B         ยาว 7 เซนติเมตรแต่ปลายของเชือกด้านหนึ่งชำรุดจึงต้องตัดทิ้งไป 35% ของเชือก     B และเชือก C เป็น 2 ใน 5 เท่าของเชือก A แล้วควํามยําวของเชือกทั้ง 3 เส้นตรง     กับข้อใด
    ก. 4.655                                                      ข. 7.655
    ค. 7.735                                                      ง. 9.315

 

3. ค่าของ 22 + 24 + 26+ … + 176 + 178 ตรงกับข้อใด
    ก. 7,900                                                     ข. 8,124
    ค. 28,345                                                   ง. 31,512

 

4. กำหนดให้ M แทน ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ของ 2022/9 และ N แทนผลลัพธ์ของ         (26.05 – 203/5) /(3 + 6/3) 
   ข้อใดมีผลลัพธ์มากที่สุด
    ก. M + N                                                    ข. M – N
    ค. M x N                                                   ง. M / N
 
 
5. ลิซ่าอ่านหนังสือวันแรกครึ่งเล่ม อ่านวันที่สอง3/5 ของที่เหลือ และเหลือหนังสืออีก       280 หน้า ลิซ่ําอ่านหนังสือวันแรกมํากกว่ําวันที่สองกี่หน้ํา
    ก. 140 หน้า                                                 ข. 280 หน้า
    ค. 350 หน้า                                                ง. 420 หน้า

ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

Part ชีววิทยา

1. ข้อใดไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์
ก. ไฮดราแตกหน่อเมื่อเจริญเติบโตเต็มวัย
ข. จิ้งจกที่หางขาด มีหางใหม่งอกออกมาก. ไฮดราแตกหน่อเมื่อเจริญเติบโตเต็มวัย
ค. ดอกผักบุ้งมีการถ่ายละอองเรณู
ง. แมวคลอดลูกออกมา 5 ตัว
จ. ปักชำต้นกุหลาบสีแดง

 

2. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่าย
ก. ไรโซเบียมในปมรากถั่ว
ข. แบคทีเรียกับราแพนิซิเลียม
ค. แบคทีเรียในลำไส้ปลวก
ง. รากับสาหร่าย
จ. เพลี้ยและมดดำ

 

Part โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

3. บรรยากาศชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
 ก. สตราโทสเฟียร์                                         ข. โทรโพสเฟียร์                   ค. เอกโซสเฟียร์                                           ง. มีโซสเฟียร์

 

4. ข้อใดถูกต้อง
ก. ชั้นนอกสุดของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกคือชั้นมีโซสเฟียร์
ข. บรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์มีอุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์
ค. การแบ่งชั้นบรรยากาศพบว่า ชั้นโทรโพสเฟียร์เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นสตราโทสเฟียร์
ง. บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์สตราโทสเฟียร์ และมีโซสเฟียร์ รวมเรียกว่า โฮโมสเฟียร์

 

5. ภายในดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแก๊สชนิดใดมากที่สุด
ก. ออกซิเจน ฮีเลียม                                       ข. ไฮโดรเจน ฮีเลียม
ค. ออกซิเจน ไฮโดรเจน                                    ง. ไนโตรเจน ออกซิเจน

 

6. ภาพโครงสร้างของดอก ถ้าดอกไม้ชนิดนี้เจริญไปเป็นผลไม้                               ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. B ปฏิสนธิกับ C และ E เจริญไปเป็น ผล
ข. B ปฏิสนธิกับ C และ C เจริญไปเป็น ผล
ค. B ปฏิสนธิกับ D และ E เจริญไปเป็น เมล็ด
ง. D ปฏิสนธิกับ E และ C เจริญไปเป็น เมล็ด
จ. D ปฏิสนธิกับ C และ E เจริญไปเป็น เมล็ด

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

Part 1: Situational dialogues 
Directions: Choose the BEST answer.

1. Your friend hurried to see you, but unluckily, he fell and hurt his knee.
What should you say to your friend?
   A. How are you?                             C. What are you doing?
   B. Are you okay?                             D. Do you want to see me?

 

2. You don’t hear what your friend is saying. You want him to repeat it.
What should you say to your friend?
   A. Can I say that?                            C. Can you hear it again?
   B. Could I repeat it?                         D. Could you say that again?

 

Part 2: Grammar 
Directions: Choose the best choice to complete each gap.

3. Mrs. Lennon, my math teacher, is kind. She doesn’t give much homework during the week. Butwhenever she does, the questions are __________. I have to ask my parents to help me with my homework. Luckily, they can explain everything __________. I thank them so much.
   A. hard / clearly                              C. hardly / clearly
   B. hard / clear                                 D. hardly / clear

 

Part 3: Vocabulary 
Directions: Read the sentence carefully and select the best choice to fill in each gap.

4. Daniel went to hospital yesterday afternoon. He had ______________ because of food poisoning from food strollers.
   A. a rash                                         B. diarrhea                             C. fatigue                                        D. a bruise

 

5. Last night ______________ hit the city causing severe damage to houses, buildings and roads. Thousands of people lost their houses and needed to stay at rescue centers.
A. a lightning                                     B. a heat wave                      C. an earthquake                                D. a dust storm

 

Directions: Read the following signs and choose the best choice. 

6. From this advertisement, which of the following is NOT TRUE?
A. You have to give money for only the shoes which are more                  expensive.
B. This promotion is only for Monday and Tuesday.
C. You can just walk into the shop and buy 1 pair of shoes and then get      another for free.
D. This shop has many qualit syhoes.

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย

. ข้อใดเป็นประโยครวม
ก. ตํารวจสอบปากคําจนรู้ความจริง
ข. เราวิเคราะห์หาสาเหตุของนํ้าเสียเพื่อหาทางแก้ไข
ค. แม่จะไปส่งน้องที่โรงเรียนแต่น้องไปสนามเด็กเล่น
ง. โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่มีความเป็นจําเป็นในปัจจุบัน

 

. คําที่เป็นตัวหนาข้อใดไม่ใช่คําสรรพนาม
ก. นี่คือครอบครัวของฉัน
ข. ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้
ค. คุณลุงทั้งสองคนใจดีต้อพวกเรามาก
ง. เขาขยันทํางานและประหยัดอดออม

 

. คําว่าแต่ในข้อใดเป็นคําบุพบท
ก. ด.ช.ศรุตมาถึงโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
ข. ด.ญ.ศศิธรชอบฟังเพลงแต่ไม่ชอบร้องเพลง
ค. ด.ช.ศราวุธไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ด.ญ.ศิราพรไปเที่ยวภูเก็ต
ง. ด.ช.ศรันย์ตั้งใจจะออกไปเที่ยวแต่ไปไมได้เพราะฝนตกหนัก

 

.ข้อใดมีคํายืมภาษาอังกฤษน้อยที่สุด
ก. พบกับเมนูใหม่และโปรโมชันสุดพิเศษได้ทุกสาขา
ข. เที่ยวไทยให้สุขใจพร้อมได้เงินคืน ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ค. ซื้อทีวีรุ่นใหม่ของเราวันนี้แถมฟรีหม้อหุงข้าวหนึ่งใบ
ง. รับส่วนลด ๒๐๐ บาท จากบัตรเครดิตของแบงก์ชั้นนํา

 

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ๕
วรรคที่ ๑ ไม่มีชังมีแต่รัก
วรรคที่ ๒ รักพ่อแม่รักจีรัง
วรรคที่ ๓ อกหักก็บอกว่าชัง
วรรคที่ ๔ ยามรักก็บอกว่ารัก

. ข้อใดเรียงลําดับได้ถูกต้องตามฉันทลักษณะกลอน ๖
ก. ๑-๒-๓-๔
ข. ๒-๓-๔-๑
ค. ๓-๒-๑-๔
ง. ๔-๓-๒-๑

 

จงใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ๖.

. จากแผนภูมิข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. นักเรียนห้อง ป.๖/๑ วาดภาพมากกว่านักเรียนห้อง ป.๖/๒
ข. นักเรียนห้อง ป.๖/๒ เล่นเกมน้อยกว่านักเรียนห้อง ป.๖/๑
ค. นักเรียนห้อง ป.๖/๒ ดูหนัง-ฟังเพลงมากกว่านักเรียนห้อง ป.๖/๒
ง. นักเรียนห้อง ป.๖/๑ อ่านหนังสือการ์ตูนน้อยกว่านักเรียนห้อง ป.๖/๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie