แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 ไฟล์

ไฟล์ที่ 1 week 01 -03 มี 4 หน้า 
ไฟล์ที่ 2 week 04 -07 มี 7 หน้า
ไฟล์ที่ 3 week 08 -12 มี 11 หน้า
รวมแบบฝึกหัดเพิ่มเติม intensive 1 ทั้งหมด 22 หน้า
พร้อมเฉลยแบบละเอียด วิธีคิดปกติ + วิธีลัด

——————-
คำแนะนำ!! จากคุณครู
1. แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติมจากบทเรียนที่เรียนในหนังสือ intensive 1

2. คุณครูได้ทำเพิ่มเติมไว้ให้น้องๆได้ฝึกทำ โดยใช้วิธีคิดจากในหนังสือเรียน
มาประยุกต์ใช้ เรียนในหนังสือก่อนแล้วค่อยมาทำแบบฝึกหัดเสริมนี้

3. หากน้องๆทำแบบฝึกหัดครั้งที่ 1 สามารถทำไปดูเฉลยแบบละเอียดได้
เพื่อทบทวนดูวิธีคิด เทคนิคอีก 1 รอบ เพิ่มเติมที่ได้เรียนจากในห้องเรียน 

4.  จากนั้น ทำแบบฝึกหัดรอบที่ 2 3 น้องๆจะเริ่ม จับจุดได้ รู้หลักการ รู้วิธีคิด
ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลาทำเร็วขึ้น รอบคอบมากขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น!!

 

“DO IT NOW” 🔥
เพราะความเชี่ยวชาญในการทำโจทย์
เกิดจากการฝึกฝนและลงมือทำ

 

WEEK 1 – 3 (ครั้งที่1)
WEEK 4 – 7 (ครั้งที่2)
WEEK 8-12 (ครั้งที่3)