4 สนามสอบเข้าม.1

สนามสอบที่ 1 สาธิตปทุมวัน (จาก 4 สนามสอบเข้าม.1)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็น 1 ใน 4 สนามสอบเข้าม 1 สนามแรก
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสนามสอบแรกที่น้องๆ หรือคุณพ่อ คุณแม่ มีความตั้งใจจะสอบเข้ากันอย่างมากมาย ทําให้อัตราการแข่งขันโรงเรียนนี้สูงมากๆ ปกติแต่ละปีนักเรียนสมัครสอบ 2,500 – 4,000 คน (บางปีพีคๆสูงถึง 4,300 คน) จากจํานวนรับ 120 คน สัดส่วนการแข่งขันอยู่ที่ 1:35 โดยประมาณ อัตราการแข่งขันสูงขนาดนี้ น้องๆ ที่ต้องเตรียมตัวสอบโรงเรียนนี้ จึงมัก เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ป.4 ป.5 กันเลยทีเดียว ปัจจุบันโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนจํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) ซึ่งวิชาที่ใช้สอบภาคปกติจะใช้สอบแค่ 4 วิชาเท่านั้น คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ส่วนภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) จะใช้สอบถึง 5 วิชา ด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

สนามสอบที่ 2 สาธิตประสานมิตร (จาก 4 สนามสอบเข้าม.1)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนจํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรนานาชาติ (Satit Prasarnmit International Programme หรือ SPIP) ซึ่งวิชาที่ใช้สอบภาคปกติจะใช้สอบทั้งหมด 5 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และในปี 2561 เป็นต้นมา ข้อสอบสอบเข้าม.1 จะมีวิชาหนึ่งเข้ามาด้วยนั้นคือ วิชา “ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทําให้วิชาที่ใช้สอบทั้งหมดจะเป็น 6 วิชา ส่วนภาคนานาชาติ (SPIP) จะใช้สอบ ทั้งหมด 3 วิชาคือ SCIENCES MATHEMATICS ENHLISH

4 สนามสอบเขาม.1

สนามสอบสองสนามแรกถือเป็นสนามสอบที่มีอัตรา การแข่งขันเป็นอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ คือ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนมีจุดที่เหมือนกันคือเป็นโรงเรียนใน สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเหมือนกัน แต่ นอกนั้นแตกต่างกันพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร จัดการแยกกัน ส่วนในด้านของการสอบเข้า ทั้งสอง โรงเรียนจะใช้วิชาสอบที่แตกต่างกัน รวมถึงหลักสูตรที่ เปิดสอนก็จะแตกต่างกัน

สนามสอบที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ว่าจะเป็น Gifted EP GATE IEP ฯลฯ ซึ่งแต่ละ โรงเรียนก็จะมีห้องเรียนพิเศษไม่เหมือนกัน อย่างเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบก็จะมีทั้ง ภาค Gifted และ ภาค EP ซึ่งทั้ง 2 ภาค จํานวน นักเรียนที่รับก็จะไม่เหมือนกัน วิชาที่ใช้สอบก็แตกต่างกันด้วยอย่างภาค Gifted ใช้สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สัดส่วนคะแนนแต่ละวิชาก็ไม่เท่ากัน จะอยู่ที่ 40 : 40 : 10: 10 ส่วนภาค EP จะสอบเพียง 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่มีเพิ่มการสอบสัมภาษณ์อ่าน/ตอบโตได้ ซึ่งสัดส่วนคะแนนแต่ละวิชาก็ไม่เท่ากัน จะ อยู่ที่ 25 : 25 : 40 : 10 ส่วนโรงเรียนอื่นๆก็จะมีห้องเรียนพิเศษอื่นๆที่แตกต่างกันไป แต่ทุกโรงเรียนจะมีการสอบคัดเลือกในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันการสมัครสอบทุกโรงเรียน และอาจจะมีการสละสิทธิ์ที่นั่งเรียนเกิดขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่จะสอบให้ดี ว่ามีหลักสูตรไหนเปิดสอนบ้าง เพื่อเตรียมตัวสอบในสนามสอบที่ 3 นี้อย่างมั่นใจ

สนามสอบที่ 4 ห้องเรียนปกติ

เป็นสนามสอบสุดท้ายของน้องๆชั้นป.6 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุก โรงเรียนจะมีการสอบคัดเลือกในวันเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งรอบนี้จะมีแบ่งนักเรียนเป็น 4 ประเภท คือ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงช่วง เดือนพฤษภาคม และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน (ผู้ปกครองควรโทรสอบถามกับทาง โรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าที่อยู่ของน้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการหรือไม่)
2. นักเรียนทั่วไป คือ นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ
4.นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
การที่ได้รู้ว่าเราเป็นนักเรียนประเภทใดจะทําให้คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนเตรียมความพร้อมได้ถูกต้อง ถ้าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีเงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนอาจจะมีแผนการรับนักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันไป

>>> น้องๆ ป.6 จะมีโอกาสสอบทั้งหมด 4 สนามสอบเข้าม.1 ด้วยกัน เพราะสนามสอบที่ 1 2 3 และ 4 วันที่สอบจะไม่ตรงกันเลยใน แต่ละสนาม ซึ่งสนามสอบโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตประสานมิตรถือว่าเป็นสองสนามแรกที่เด็กๆทุกคนใฝ่ฝันและอยาก สอบเข้ามากที่สุด ข้อสอบหินมากๆ ทั้งความซับซ้อนของโจทย์ รวมถึงเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมากๆ เมื่อเทียบกับสนาม สอบที่ 3 และ สนามสอบที่ 4 ซึ่งจะจัดสอบก่อนเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และจะประกาศผลก่อนเสมอ ดังนั้นน้องๆจะมีโอกาสสอบ ทั้ง 4 สนามกันเลย เพราะฉะนั้นหากน้องๆ หรือคุณพ่อวางแผนสอบเข้าโรงเรียนไหน หลักสูตรไหน ควรเตรียมตัวน้องๆที่ต้องอาศัยการ สอบคัดเลือกเพื่อเป็นใบเบิกทางเข้าสู่โรงเรียนที่ใฝ่ฝัน เตรียมพร้อมความรู้ในวิชาที่ใช้สอบให้ถูกต้อง ไม่ลืมอ่านในวิชาที่ควรอ่าน และ ไม่อ่านวิชาที่ไม่จําเป็นต้องใช้จนเสียเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ และห้ามพลาดโดยเด็ดขาด


เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie