สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

สนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร เป็นสนามสอบที่มีอัตราแข่งขันสูงมากๆเมื่อเทียบกับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนจํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรนานาชาติ (Satit Prasarnmit International Programme หรือ SPIP) ซึ่งวิชาที่ใช้สอบภาคปกติจะใช้สอบทั้งหมด 5 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และในปี 2561 เป็นต้นมา ข้อสอบสอบเข้าม.1 จะมีวิชาหนึ่งเข้ามาด้วยนั้นคือ วิชา “ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทําให้วิชาที่ใช้สอบทั้งหมดจะเป็น 6 วิชา ส่วนภาคนานาชาติ (SPIP) จะใช้สอบ ทั้งหมด 3 วิชาคือ SCIENCES MATHEMATICS ENHLISH

สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

อัตราการแข่งขัน – สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

หลักสูตรปกติ

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000-2,500 คน
จำนวนรับทั้งหมด 
– นักเรียนทั่วไป 120 คน
– นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ไม่เกิน 2 คน
– โครงการความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล ไม่เกิน 20 คน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ดนตรี 15 คน, นาฏศิลป์ไทย 8 คน, ลีลาศ 2 คน, กีฬาต่างๆ 15 คน
– นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไม่เกิน 13 คน เช่น บกพร่องกทางการเรียนรู้ สติปัญญา ออทิสซึม สมาธิสั้น
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:20

หลักสูตรนานาชาติ หรือ SPIP –  Satit Prasarnmit International Program 

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 200-300 คน
จำนวนรับทั้งหมด 
– Year 7 รับ 30-40 คน
– Year 8 รับ รับ 30-40 คน
จำนวนรับต่อปีไม่เท่ากัน ขึ้นกับจำนวนห้องที่เปิด และจำนวนนักเรียนเดิมที่เลื่อนชั้นขึ้นมา
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:10


วิชาที่ใช้สอบ – สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

หลักสูตรปกติ

ข้อสอบมีทั้งหมด 6 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
– คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิทยาศาสตร์ 60 ข้อ
– ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ
– ภาษาไทย 30 ข้อ
– ความถนัดทางการเรียน 50 ข้อ
– ทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 60 ข้อ

หลักสูตรนานาชาติ หรือ SPIP –  Satit Prasarnmit International Program 

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 วิชาได้แก่ Sciences Mathematics and English
– MATHS เกณฑ์สอบผ่าน > 60% เป็นข้อสอบเขียน มีทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย 
– SCIENCES เกณฑ์สอบผ่าน > 60% เป็นข้อสอบเขียน มีทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย 
– ENGLISH เกณฑ์สอบผ่าน > 70% Reading, Writing, Listenning, Speaking


วัน – เวลาสอบเข้าม.1

เวลา                                          ฉบับที่                                           แบบทดสอบ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

หลักสูตรภาคปกติ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาปีนี้เท่านั้น

หลักสูตรนานาชาติ หรือ SPIP
Year 7 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 6
Year 8 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 7

สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

การรับสมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

  • กรอกข้อมูลออนไลน์
  • พิมพ์แบบฟอร์มกรชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • พิมพ์บัตรผู้สอบหลังจากชำระเงิน
ประสานมิตร

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

หลักสูตรภาคปกติ
– นักเรียนทั่วไป ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจำนวน 900 บาท
– นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อไหว ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจำนวน 2,000 บาท
– โครงการความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจำนวน 2,000 บาท
– นักเรียนทั่วไปที่สมัครความสามารถพิเศษทุกประเภท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจำนวน 2,000 บาท
– นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจำนวน 2,000 บาท


การสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรนานาชาติ หรือ SPIP

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie