บริการวิชาการสาธิตประสานมิตร “หลักสูตรปกติ”

บริการวิชาการสำหรับหลักสูตรปกติ สาธิตประสานมิตร มีทั้งหมด4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

วันนี้เราเอาตัวอย่างข้อสอบของทั้ง4 วิชามาให้น้องๆได้ลองทำกัน        ตัวอย่างข้อสอบนี้จะง่ายกว่าตัวข้อสอบที่ใช่สอบจริงนะคะ

 

 

ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

1. สารละลายตัวอย่างชนิดหนึ่ง เมื่อทดสอบด้วยฟีนอล์ฟทาลีน พบว่า สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายตัวอย่างนี้
ก. ทำปฏิกิริยากับโลหะสังกะสี ได้แก๊สไฮโดรเจน
ข. ทำปฏิกิริยากับไขมัน ได้สบู่
ค. ทำปฏิกิริยากับหินปูน ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ง. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีแดง
จ. ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียม

 

2. ธาตุ Ar มีเลขอะตอมเท่ากับ 18 เมื่อกำหนดให้ธาตุ X มีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่า ธาตุ Ar อยู่ 2 อนุภาค และธาตุY มีอิเล็กตรอนมากกว่า ธาตุ Ar อยู่ 1 อนุภาค จงบอกหมู่และคาบของธาตุ X และ Y
ก. ธาตุ X หมู่ 6 คาบ 3 ธาตุ Y หมู่ 1 คาบ 4
ข. ธาตุ X หมู่ 2 คาบ 4 ธาตุ Y หมู่ 7 คาบ 3
ค. ธาตุ X หมู่ 3 คาบ 6 ธาตุ Y หมู่ 3 คาบ 2
ง. ธาตุ X หมู่ 4 คาบ 3 ธาตุ Y หมู่ 3 คาบ 2
จ. ธาตุ X หมู่ 6 คาบ 3 ธาตุ Y หมู่ 1 คาบ 3

 

3. เมื่อคาน AB ยาว 6 เมตร มีวัตถุแขวนตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังภาพ                 โดยคานไม่มีน้ำหนัก

เมื่อคานอยู่ภาวะสมดุล X มีค่าเท่าไร
ก. 10 N                  ข. 30 N                     ค. 40 N                  ง. 50 N

 

4. เส้นลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ถ้าทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันหมด
 ก. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.03 ตร.ซม.                                                   ข. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.
 ค. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.                                                 ง. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 ตร.ซม.

 

5. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว
   1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร
   2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ
   3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
   4. การว่ายน้ำจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง

ก. ข้อ 1 และ 2                                         ข. ข้อ 2 และ 3
ค. ข้อ 1 และ 4                                         ง. ข้อ 3 และ 4

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

1. กำหนดให้ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของสองจำนวนคือ 5 และ 625 ถ้าจำนวนแรกคือ 125 แล้วอีกจำนวนหนึ่ง ตรงกับข้อใด
1. 25               2. 80                 3. 100               4. 250

 

2. ถ้า M เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของ 273
       N เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดของ 273
แล้ว ค.ร.น. ของ M และ N ตรงกับข้อใด
1. 13               2. 17                   3. 39                4. 49

 

3. จากการสำรวจงานอดิเรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษําปีที่ 5 จำนวน 1,500 คน     พบว่า

โดยที่หนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมี 2 ประเภท คือ หนังสือนิยาย กับหนังสือการ์ตูน ถ้าจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือนิยายคิดเป็นสามในสี่ของจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือ แล้วจำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือนิยายมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาและฟังเพลงกี่คน
1. 175 คน            2. 165 คน           3. 180 คน              4. 185 คน

 

4. บอยเก็บไข่ไก่ในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 520 ฟอง ในเวลา 1 สัปดําห์ เขาได้บันทึกผลการเก็บไข่ไก่ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ จงหาว่าในวันเสาร์บอยเก็บไข่ไก่ได้กี่ฟอง

1. 495               2. 520               3. 587                  4. 599

 

5. กล่องลูกบาศก์ใบหนึ่งมีปริมาตร 512 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้กระดาษที่มีพื้นที่อย่ํางน้อยเท่าใดมาปิดรอบด้านทุกด้านได้พอดี
1. 64                2. 256                3. 384                  4. 536

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

1. Son: Please Mom, ______________________________?
Mom: No, dear. You can’t. It’s time for bed.
A. may you get up late                         C. may I try to sleep early
B. can you wake up now                       D. can I use the smartphone

 

2. A: Excuse me. I’m new here. Do you know where Teacher Jimmy’s              office is?
   B: Sure. His office is __________ the third floor, __________ the hall,               second floor on the right.
A. up / through                                  C. on / down
B. in / with                                        D. at / across                                

Directions: Read the following signs and choose the best choice. (Items 3-4)

3. From the graph, what is TRUE about time spent on weekends?
A. People do not like watching films in the future.
B. Reading and shopping are not popular activities when the time             passes by.
C. 5 years later, people do not usually share their time with their             families and friends.
D. Eating outside is an activity which people loved to do in the past.

 

4. Which is the most possible place that we can find this chart?
 A. News website                      B. Hospital                                       C. Family trip                           D. High school

 

5. The chairman of the ABC company is very busy. If you need to make an appointment with him, you need to contact his ______________ first.
A. secretary                             B. surgeon                                    C. tailor                                   D. lecturer

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย

๑. ข้อความใดควรขึ้นเป็นข้อความแรกในการพูด
ก. นิทานนับว่าเป็นสุดยอดวรรณกรรมสําหรับบุคคคลทุกเพศทุกวัยได้
ข. ตัวอย่างนักการเมืองบางคนยกเรื่องชาวนากับงูเห่าขึ้นมาติติงคู่ตรงข้าม
ค. เมื่อประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น การวิเคราะห์นิทานก็จะมีความลุ่มลึกตามไปด้วย
ง. ผู้ใหญ่ทั่วไปมักจํานิทานที่ตนประทับใจในวัยเด็กได้และมักนํามายกตัวอย่างได้เสมอ

 

๒. ข้อใดมีการแสดงการโน้มน้าวใจ
ก. ขอให้นักเรียนวางดินสอและปากกาเมื่อหมดเวลาทําข้อสอบนะครับ
ข. เมื่อมีอาการง่วงซึมอาจลองดื่มน้ําผลไม้รสเปรี้ยวจะทําให้สดชื่นขึ้นได้
ค. ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณทุกคนจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะคะ
ง. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตและรับชมการแสดงดนตรีฟรี

 

๓. “เราควรเคารพสิทธิในการแต่งกายได้ตามอิสระทางความคิดของนักเรียนทุกคน ไม่ควรกําหนดว่าควรแต่งเครื่องแบบอย่างไร” ข้อใดเป็นข้อโต้แย้งคําพูดดังกล่าวที่เหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนควรแต่งกายตามเครื่องแบบให้เรียบร้อยเพราะนั่นคือนักเรียนที่ดี
ข. การเคารพสิทธิควรกําหนดขอบเขตเฉพาะเรื่องที่สมควรแสดงอิสระทางความคิด
ค. นักเรียนมีสิทธิในการเลือกโรงเรียนแล้วดังนั้นจะต้องยอมรับกฎของโรงเรียนให้ได้
ง. กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายแล้วฉะนั้นต้องเคารพกฎดังกล่าว

 

๔.   แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง        เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
     นกแก้วจับแก้วพาที            เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา
บทประพันธ์ข้างต้นปรากฏการเล่นคําอย่างไร
ก. คําพ้อง – คําซ้ํา                          ข. คําซ้ํา – คําประสม
ค. คําซ้ํา – คําถามเชิงวาทศิลป์             ง. คําพ้อง – คําถามเชิงวาทศิลป์
 
 
 
๕. ข้อใดเป็นสาธกโวหาร
ก. เวลาดุจสายน้ําที่ไหลแล้วไม่หวนกลับ ฉะนั้นจงใช้เวลาให้คุ้มค่าเถิด
ข. คุณครูสวมเสื้อสีเหลืองเหมือนสีดอกดาวเรืองมาโรงเรียนทุกวันจันทร์
ค. นกพิราบตัวขาวนวลราวปุยเมฆกระพือปีกพรึบพรับจับตามุ่งมาที่อาหาร
ง. เมื่อลูกหลานท้อแท้ขอจงดูเรื่องราวเสื่อผืนหมอนใบของอากงเป็นตัวอย่าง
 
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie