ติวฟรีสอบเข้าม.1 สาธิตประสานมิตร

สวัสดีค่าาน้องๆและผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะพาน้องๆ มาดูกิจกรรมติวฟรี สอบเข้า ม.1 สาธิตประสานมิตร กันค่าา ที่จะประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่าา 

ติวฟรีโค้งหักศอก

ติวฟรีโค้งหักศอกคืออะไร? ก็คือ การติวฟรีโค้งสุดท้ายสำหรับน้องๆที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สอบหลักสูตร Trilingual plus+ และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สอบหลักสูตรปกติ นั่นเองง โดยการติวฟรีจะมีขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในเวลา 9:00-16:10 น. เรียกว่าน้องๆจะได้จำความรู้แบบแน่นๆเต็มเปี่ยมเข้าห้องสอบกันแน่นอนพี่บิ๊กเบรนคอนเฟิร์มม 

วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะเอาตัวอย่างข้อสอบที่น้องๆจะได้ในการติว ทั้ง 4 วิชา มาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างกันค่าา 

วิชาวิทยาศาสตร์

1.) เทน้ำส้มสายชู 1 ลิตร ลงในขวดน้ำ 1.5 ลิตร ที่ใส่แนพธาลีนไว้ แล้วเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
จะเห็นแนพธาลีนที่จมอยู่ก้นขวดลอยขึ้น-ลง ตลอดเวลา เพราะเหตุใด
   1. มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาพยุง แนพธาลีนจึงลอยขึ้นมา
   2. แนพธาลีนผิวไม่เรียบ จึงลอยขึ้นมา
   3. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไปเคลือบผิวของแนพธาลีนจึงลอยขึ้นมา
   4. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับแนพธาลีน ทำให้เกิดรูพรุน

 

2.) จากสมการเคมีต่อไปนี้
a. กรด+เบส → เกลือ + สาร A
b. โลหะ + กรด → เกลือ + ก๊าซ B
c. เบส + เกลือแอมโมเนียม → เกลือ + สาร C + ก๊าซ D
d. กรด + สารประกอบคาร์บอเนต → เกลือ + สาร E + ก๊าซ F
ข้อใดถูกต้อง
  1. สาร A เป็นสารต่างชนิดกับสาร E
  2. ก๊าซ B เป็นก๊าซชนิดเดียวกับก๊าซ F
  3. อัตราการแพร่ของก๊าซ B ช้ากว่า ก๊าซ D และ ก๊าซ F
  4. สาร E + ก๊าซ F เกิดกรดอ่อน
 
 
 
3.) จากภาพ ตำแหน่งใดของดวงจันทร์เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ

   1. A              2. B               3. C               4. D

 

4.)  เซลล์ใดที่ไม่มีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ

   1. เซลล์เม็ดเลือดแดง              2. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
   3. เซลล์ประสาท                    4. เซลล์กล้ามเนื้อ

 

5.). จากภาพส่วนประกอบใดที่พบเฉพาะในเซลล์พืช

   1. หมายเลข 1 และ 2              2. หมายเลข 3 และ 5
  3. หมายเลข 6 และ 7             4. หมายเลข 4 และ 6

 

วิชาคณิตศาสตร์

1.) คำตอบในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
   1. เด็กหญิงต้อยวางกล้วยไว้เป็นกอง กองละ 20 หวี เมื่อนับรวมทั้งหมดมีกล้วย 80 หวี แต่ละกองมีกล้วยสุกกองละ 9 หวี จำนวนกล้วยดิบทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่
   2. เด็กหญิงตุ่ยมีเงิน 100 บาท ซื้อห่านได้ 4 ตัว แต่ห่าน 1 ตัวมีราคาเท่ากับเป็ด 2 ตัวและเป็ด 3 ตัวมีราคาเท่ากับไก่ 5 ตัว ไก่ราคาตัวละกี่บาท
   3. ซื้อผ้าเทปหุ้มสันหนังสือมา 1 ม้วน มีความยาว 12 หลา ต้องการหุ้มสันหนังสือ ซึ่งสันยาว 26 เซนติเมตร จะหุ้มได้ทั้งหมดกี่เล่ม
   4. จำนวนใดที่นำมาคูณกับ 87 แล้วรวมกับ 248 แล้วมีค่าเท่ากับ 4,163

 

 

2.) พี่ฝ้ายติดราคากล่องใบหนึ่ง 1,950 บําท เป็นราคาที่สูงกว่าทุน 25% ถ้าพี่ฝ้ายอยากขายกล่องใบนี้ ให้พี่แอมโดยลดราคาจากป้ายให้ 20% พี่แอมมีเงินอยู่1,600 บาท เงินจำนวนนี้ซื้อกล่องได้หรือไม่
   1. ซื้อได้และเงินหมดพอดี
   2. ซื้อได้และมีเงินเหลือ 137.5 บาท
   3. ซื้อได้และมีเงินเหลือ 40 บาท
   4. ซื้อไม่ได้ยังขาดเงินอีก 40 บาท

 

 

3.) พิจารณารูปที่อยู่ข้างล่างนี้ ความยาวของด้านๆ หนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่คือ 4เซนติเมตร และความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กคือ 3 เซนติเมตร จงหาว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ACF เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

   1.  9 ตารางเซนติเมตร
   2. 10 ตารางเซนติเมตร
   3. 11 ตารางเซนติเมตร
   4. 12 ตารางเซนติเมตร

 

 

4.) จากรูปกำหนดให้ AB // EF จงหาค่า x

   1. 10 องศา      2. 20 องศา      3. 30 องศา      4. 40 องศา

 

 

5.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี AB เป็นด้าน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มี AB เป็นด้าน และวงกลมที่มี AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับพื้นที่ของรูปต่างๆที่กำหนด จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
   1. พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่วงกลม พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
   2. พื้นที่วงกลม พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
   3. พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่วงกลม
   4. พื้นที่วงกลม พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

 

วิชาภาษาอังกฤษ

1.) Teacher: How was your trip to the art gallery?
   Student: I think they tried to give me to much information.
   Teacher: What do you mean?
   Student: ___________ .
   1. I was happy.
   2. I didn’t go there.
   3. I wasn’t able to remember anything!
   4. It was exciting.

 

 

2.) Sarah will apply ____A____ at an export company ____B____ .
   A. 1. work                       2. for a job
      3. for an accountant      4. an accountant
   B. 1. as an accountant       2. to work
      3. for working              4. of an accountant

 

 

3.) Read the sign below.

Who might put up this sign?
   1. A hotel guest wanting to relax
   2. A librarian warning user not to annoy others
   3. A teacher telling her students to keep quiet
   4. A manager leaving his office

 

 

Passage
      Paul Nelson graduated from university and went to work overseas for a year. When he returned to his hometown, a big company offered him a very good position with a reasonably high salary. He accepted the job, but finally became bored with it and wanted to do something more challenging. Therefore, he put an advertisement in several newspapers, describing his work experience, his present responsibilities and the kind of work he was interested in.
      Several days later, he got a letter in response to his advertisement. The letter was not from afirm, but from a man who wanted a job. In his letter he wrote: “Sir, could you be kind enough to mention my name to your present employer when you get a new job?”

4.) Immediately after Paul Nelson graduated, he worked _______.
   1. abroad
   2. at home
   3. in his hometown
   4. upcountry

 

5.) To get a new job, Paul _______.
   1. wrote letters to several firms
   2. advertised in the newspapers
   3. announced what kind of work he wanted to do
   4. described his responsibilities in his company

 

วิชาภาษาไทย

1.) ข้อใดไม่ใช่ประโยคที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ
   1. ทางลัดเส้นไหนทำให้เดินทางจากบ้านไป Big Brain Academy เร็วที่สุด
   2. อะไรก็ไม่พ้นคุณแม่ต้องช่วยดูแลจัดการทุกอย่างภายในบ้าน
   3. เธอคิดว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้เรื่องราวจะลงเอยแบบไหนกันนะ
   4. ใครเข้าไปในห้องประชุมรับรองก่อนได้รับอนุญาตจากท่านประธาน

 

 

2.) ข้อใดเป็นคำถามที่ใช้ได้กับคำตอบ ข้อ ก.- ง.
ก. พี่พามาเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้า
ข. แม่ชวนมาเป็นเพื่อน
ค. รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยมาผ่อนคลาย
ง. มาหาแรงบันคาลใจแต่งเพลง
   1. เธอมาที่นี่กับใคร                    2. เธอไปที่นั่นอย่างไร
   3. เธอรู้สึกอย่างไรในตอนนี้           4. เธอมาที่นี่ทำไม

 

 

3.) ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
“วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังคิดค้นสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เป็นวัยของการค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร แต่ก็เป็นวัยที่คึกคะนอง สนใจเพื่อนเป็นพิเศษ และต้องการการยอมรับจากสังคม เราควรรู้จักลักษณะของวัยนี้จะได้ปฏิบัติตนให้เข้ากับเขาได้ ทั้งเรามีความสุข เขามีความสุข ได้ทำในสิ่งที่ต้องทำ และสิ่งที่อยากจะทำ”
   1. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงจะเสียคนได้ง่าย
   2. การสนับสนุนให้ว้ยรุ่นคิดสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องที่ดี
   3. คนเราควรค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองให้เจอ
   4. เราควรเข้าใจวัยรุ่นจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 

 

4.) ข้อใดไม่มีเสียงอักษรควบแท้
   1. เศรษฐีใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า
   2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งกำลังกล่าวปราศรัยหาเสียง
   3. จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติ
   4. การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

5.) ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมไม่ถูกต้อง
   1. กาญจนา ฆ้อง ชีวิต ญาณ
   2. น้ำ มิตร พิษ เผือก
   3. ชิงช้า เฒ่า ถ่าน นิตย์
   4. พยัญชนะ ราษฎร์ ฤทธิ์ ลัพธ์

 

 

Big Brain academy สถาบันกวดวิชา สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ มีทั้งคลาสสดและออนไลน์  เปิดมานานกว่า 12 ปี การันตีคุณภาพ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ เด็กสอบติดจำนวนมากทุกปี

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร 094-664-4465
LINE ID : @bigbraintalk

คลิกแอดที่นี่

คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนชั้น ป4
คอร์สเรียนชั้น ป.5
คอร์สเรียนชั้น ป.6

คอร์สที่กำลังเปิดรับสมัครตอนนี้

ผลงานที่ผ่านมา
สมัครเรียน
รวม Q and A

Big Brain academy สถาบันกวดวิชา สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ มีทั้งคลาสสดและออนไลน์  เปิดมานานกว่า 12 ปี การันตีคุณภาพ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ เด็กสอบติดจำนวนมากทุกปี

คอร์สที่กำลังเปิดรับสมัคร

ผลงานที่ผ่านมา
รวม Q and A

ติดต่อ / สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร 094-664-4465
LINE ID : @bigbraintalk
คลิกแอดที่นี่
เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie