ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัดทางการเรียน

วิชาความถนัดทางการเรียน สำหรับสอบเข้าม.1 สาธิตประสานมิตร
จะมีทั้งหมด 80 – 85  ข้อ ด้วยกัน (แต่ละปี จะไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่ จะ 80 ข้อ) โดยจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน
1. ความถนัดทางด้านตัวเลข
2. ความถนัดทางด้านภาษา
3. ความถนัดทางด้านเหตุผล
เรามาดู ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัดทางการเรียน ทั้ง 3 Par tกันเลย


ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัดทางการเรียน – ด้านตัวเลข

จะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ จะครอบคลุมทักษะการใช้ Operations พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และ ความสามารถ ในการตีความและแก้โจทย์ที่ต้องอาศัย พื้นฐานความเข้าใจในความคิดรวบยอดและหลักการ ในคณตศาสตร์ระดับเบื้องต้น เช่น หาความสัมพันธ์ของตัวเลข ว่าเพิ่มขึ้น ลดลง บวกกัน หรือนำมาคูณกัน  อนุกรมเลขคณิต

ข้อ 1   3 , 4 , 10 , 24 , 49 ,  X   จงหาค่า   X

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 2   จงหาค่าของ 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 60

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 3  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นรอบรูปยาว 32 เซนติเมตร จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 4  ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก  6 คน  A, B, C, D, E และ F เดินทางไปเที่ยว เชียงใหม่ร่วมกัน B เป็นบุตรของ C แต่ C ไม่ใช่แม่ของ B   A  และ C  แต่งงานกัน   E เป็นพี่ชายของ C     D เป็นบุตรสาวของ A    F  เป็นพี่ชายของ B
ครอบครัวนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้ชายกี่คน

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 5  จงหาค่าของ X

เฉลย

คำตอบ   88


ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัดทางการเรียน – ด้านภาษา

ข้อสอบด้านนี้วัดความรู้ ความเข้าใจ และเหตุผลเชิงภาษาของผู้เรียน โดยคลอบคลุม พื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินรูปแบบต่างๆ ระหว่าง ศัพท์ สำนวน ข้อมูล และแนวความคิดที่สื่อในรูปของบทความหรือข้อความ  เช่น การเติมข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ การหาความหมายของคำ คำตรงข้ามของคำ การอุปมา อุปไมย มีเรื่องคำราชาศัพท์ เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง หรือแม้กระทั่ง ลักษณะนามเรื่องนี้ถ้าน้องๆมีความรู้ด้านภาษาไทยหัวข้อ นี้ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนค่ะ

ข้อ 1  “โลก  ประเทศ  รัฐ  ทวีป  จังหวัด”จงหาตัวเลือกลำดับกลาง
1.  โลก           2.  ประเทศ                3.  รัฐ                       4.  ทวีป            5.  จังหวัด


เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 2  สมเด็จพระสังฆราช……..กับประชาชน
1. ตรัส            2. มีพระราชดำรัส        3. ทรงตรัส                 4. ทรงมีพระราชปฎิสันถาร

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 3  คำที่สัมพันธ์กับคำว่า “ทาส”
1. เจ้านาย       2. ไม่มีอิสระ               3. ความยากจน           4. โง่เขลา          5. เหน็ดเหนื่อย

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 4 คำที่ตรงข้ามกับคำว่า “คว่ำ”
1. ตั้ง              2. พลิก                     3. เอียง                               4. หงาย              5. ตะแคง

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 5  คำที่ความหมายใกล้คียงกับคำว่า “ฟังหูไว้หู”
1. อย่าฟังความข้างเดียว                              
2. ต้องฟังเสียงส่วนมาก          
3. ฟังแล้วต้องคิดไตร่ตรอง                           
4. ฟังหูซ้ายเก็บไว้ที่หูขวา

เฉลย

คำตอบ   88


ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัด – ด้านเหตุผล

โจทย์จะวัดเรื่องทักษะ กระบวนการคิด การสังเกตข้อมูลที่โจทย์ให้มา เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตัว เพื่อเชื่อมโยงเหตุผล หาความเกี่ยวข้องกัน  โจทย์แนวนี้จะมีทั้งที่เป็นรูปภาพ ให้หาภาพถัดไป หรือจะเป็น แผนภูมิเชิงตรรกะเป็นภาพวงกลม

ข้อ 1 “นิ้ว เมตร ฟุต”  ข้อใดคือคำประเภทเดียวกันกับคำที่กำหนดให้
1. ถัง                        2. ลิตร                     3. หาบ                    4. โยชน์


เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 2   เครื่องหมาย ? คือข้อใด

ตัวอย่างข้อสอบวิชาความถนัดทางการเรียน
วิชาความถนัดทางการเรียน ปสม
เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 3  อุปมาอุปไมยแบบภาษา   แมว : หนู
1. นก : หนอน             2. สุนัข : หาง              3. กับดัก : เนย            4. ซ่อน : เที่ยวหา

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 4  A  เข้าแถวอยู่ระหว่าง B กับ C,  B อยู่ระหว่าง D กับ A ,  C อยู่ระหว่าง A กับ E  ใครยืนอยู่ตรงกลาง
1. D                         2. C                         3. A                         4. B

เฉลย

คำตอบ   88


ข้อ 5  ฉันไปโรงเรียน พี่ไปตลาด พ่อไปทำงาน แม่เฝ้าบ้าน ฉะนั้นใครอยู่บ้าน
1. น้อง                      2. คนใช้                               3. ปู่และย่า                 4. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

เฉลย

คำตอบ   88

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางการเรียน รับไฟล์ PDF ฟรี
เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie