ความสามารถพิเศษ vs ความต้องการพิเศษ สาธิตประสานมิตร

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ สำหรับน้องๆที่มีความสามาถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดนตรีสากล หรือด้านดนตรีไทย 

ความต้องการพิเศษ

ความต้องการพิเศษ สำหรับน้องๆที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(Intellectual Developmental Disorder) มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(Specific Learning Disorder) มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์(ADD/ADHD)  มีภาวะออทิสติก(Autism Spectrum Disorder) มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

เอกสารที่ใช้สมัคร ความต้องการพิเศษ

1. รายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยา (อายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันสมัคร)
2. เอกสารรับรองความต้องการพิเศษ

สาธิตประสานมิตร
สาธิตประสานมิตร
เอกสารที่ใช้สมัครความสามารถพิเศษด้านโขน ละคร และลีลาส

จำนวนที่รับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดการสอบ
1. ผู้สมัครสอบความสามารถพิเศษด้านโขน (รับเฉพาะเพศชาย)
   –
สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
   –
สอบปฏิบัติเพลงตามความถนัด/ความสามารถอื่นๆ
2.ผู้สมัครสอบความสามารถพิเศษด้านละคร(รับเฉพาะเพศหญิง)
   –
สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
   –
สอบปฏิบัติเพลงตามความถนัด/ความสามารถอื่นๆ
3. ผู้สมัครสอบความสามารถพิเศษด้านลีลาส (รับทั้งเพศชาย และเพศหญิง)
   – จังหวะเพลงบังคับที่ใช้สอบ ได้แก่ ประเภท Standard (3 จังหวะ) , ประเภท Latin              American (3 จังหวะ)
   – สอบปฏิบัติเพลงตามความถนัด/ความสามารถอื่นๆ
4. จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษที่ตนสมัคร โดยมี       รายละเอียดดังนี้
   – จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นรูปเล่มขนาด A4 โดยมีจํานวน 15 หน้า (รวมปก       หน้า และปกหลัง)
   – เนื้อหาภายในแฟ้มฯ ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว, ผลการเรียน, รูปภาพกิจกรรม/               ผลงาน/เกียรติบัตร ฯลฯ โดยระบุใต้ภาพเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ
   – รูปภาพกิจกรรม/ผลงาน/เกียรติบัตร ฯลฯ ที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นข้อมูล             ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยนับจากปีปัจจุบัน
5. การสอบสัมภาษณ์
6. การสอบปฏิบัติ, ส่งแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ สอบในวันเดียวกันทั้งหมด

เอกสารที่ใช้สมัครความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

จำนวนรับสมัคร 10 คน
ประเภทการรับสมัคร
1. ดนตรีสากล (ไม่รับขับร้องสากล, เปียโนและเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
  –
วงโยธวาทิต
  –
เครื่องสายสากล
  –
กีตาร์คลาสสิค

คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดการสอบดนตรีสากล
1.
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามเครื่องดนตรีที่ประกาศไว้และเลือกสมัคร 1 เครื่อง
2. ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามเครื่องดนตรีที่ประกาศไว้โดยจะต้องสอบปฏิบัติ
3. จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีที่นักเรียนสมัคร โดยมีราย     ละเอียดดังนี้
   – ประวัติของตนเอง
   – เกียรติบัตรหรือรูปภาพที่เป็นการแข่งขัน/การเรียน/กิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ       เครื่องดนตรีที่นักเรียนสมัคร ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีและรายละเอียดของกิจกรรมนั้น ๆ
   – เกียรติบัตรในการสอบมาตรฐานทางดนตรีของสถาบันที่ได้รับการยอมรับต่าง ๆ                 ย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สอบสัมภาษณ์
5. การสอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน สอบในวันเดียวกันทั้งหมด

เอกสารที่ใช้สมัครความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย

รับสมัครจำนวน 5 คน
ประเภทการรับสมัคร
1.ดนตรีไทย (ไม่รับขิม)
  –  เครื่องสาย (จะเข้ ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้)
  –  ปี่พาทย์ (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก)
  –  เครื่องหนังไทย (ตะโพน กลองแขก)
  –  ขับร้องไทยเดิม ขับร้องลูกทุ่ง
  –  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง โหวด พิณ แคน)


คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดการสอบดนตรีไทย
1.
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามเครื่องดนตรีที่ประกาศไว้และเลือกสมัคร 1 เครื่อง
2. ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามเครื่องดนตรีที่ประกาศไว้ โดยจะต้องสอบปฏิบัติ (การบรรเลงเพลง, อ่านโน้ตไทย, บรรเลงตามคำบอก, ทดสอบทักษะการฟัง) 
3. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีที่นักเรียนสมัคร

เอกสารที่ใช้สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา

รับสมัครจำนวน 15 คน
ประเภทการรับสมัคร
  –
ระบุกีฬา กรีฑา/บาสเกตบอล/วอลเลย์บอล/ฟุตซอล/แฮนด์บอล/แบดมินตัน/ว่ายน้ํา/          เทนนิส/เปตอง/เทเบิลเทนนิสและฟุตบอล

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
ให้ระบุกีฬาเพียง 1 ชนิด ในการสอบคัดเลือก
2. จัดทําแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวข้องกับกีฬาตามที่ระบุ (การฝึกซ้อม/การแข่งขัน /การเรียน /กิจกรรมในโรงเรียน) **ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมหน้าปก/คํานํา)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบปฏิบัติ
1.
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบสํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
2.การทดสอบทักษะเฉพาะทางตามชนิดกีฬา
3.การสัมภาษณ์(แยกตามชนิดกีฬา)

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie