คำแนะนำ!! จากคุณครู
1. แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติมจากบทเรียนที่เรียนในหนังสือ intensive 2

2. คุณครูได้ทำเพิ่มเติมไว้ให้น้องๆได้ฝึกทำ โดยใช้วิธีคิดจากในหนังสือเรียน
มาประยุกต์ใช้ เรียนในหนังสือก่อนแล้วค่อยมาทำแบบฝึกหัดเสริมนี้

3. หากน้องๆทำแบบฝึกหัดครั้งที่ 1 สามารถทำไปดูเฉลยแบบละเอียดได้
เพื่อทบทวนดูวิธีคิด เทคนิคอีก 1 รอบ เพิ่มเติมที่ได้เรียนจากในห้องเรียน 

4.  จากนั้น ทำแบบฝึกหัดรอบที่ 2 3 น้องๆจะเริ่ม จับจุดได้ รู้หลักการ รู้วิธีคิด
ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลาทำเร็วขึ้น รอบคอบมากขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น!!

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
คือ”ทำทันที”

DO IT NOW 🔥

WEEK 1 – 3 (ครั้งที่1)
WEEK 4-7 (ครั้งที่ 2)