มอบตัวเข้าม.1 สาธิตปทุมวัน เตรียมอะไรบ้าง

มอบตัวเข้าม.1 สาธิตปทุมวัน เตรียมอะไรบ้าง ?

น้องๆและคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหลังจากสอบติดแล้ว ต้องมอบตัวเข้าม.1 สาธิตปทุมวัน เตรียมอะไรบ้าง ? เตรียมตัวยังไง ? วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะมาบอกเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดในการมอบตัวเข้าสาธิตปทุมวันกันค่ะ เอกสารที่น้องๆ ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวมีดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้สอบ
2. ใบมอบตัวการเป็นนักเรียน พร้อมลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน (ไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์โรงเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือสัญญา  พร้อมลงนาม (ไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์โรงเรียน)  จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 : ป พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือยืนยันการส่งหลักฐานการศึกษาใบ ปพ.1 : ป และเงื่อนไขการตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาสูติบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
10. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน จำนวน 1 ฉบับ
11. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่นั่งสอบของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
12. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่นั่งสอบของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
13. หลักฐานการชำระเงินการสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่นั่งสอบของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
14.หลักฐานการชำระเงินค่าสมทบกองทุนพัฒนาโรงเรียน (สำหรับโครงการ EPTS เท่านั้น) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่นั่งสอบของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

ขอบคุณรูปภาพจาก Page โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ขั้นตอนในวันมอบตัวมีดังนี้

1. สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลใบมอบตัวได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  
2. พิมพ์ใบแจ้งยอดชําระเงิน และสามารถชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ QR-Code ผ่าน MobileApplication และนําหลักฐานการชําระเงินทุกรายการ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล (นักเรียน) แล้วนําส่งในวันมอบตัว เพื่อดําเนินการออกใบเสร็จต่อค่ะ
3. น้องๆปริ้นเอกสารประกอบการมอบตัว ใบลงทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน เอกสารการสมัครและชําระค่า สมาชิกสมทบสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ไปในวันมอบตัวด้วยนะคะ
4. หากไม่น้องๆคนไหน ไม่ไปมอบตัว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. ในวันมอบตัวต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่ จํานวน 1 คน ไปกับน้องๆด้วยนะคะ

วันไปมอบตัวน้องๆต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดสุภาพนะคะ 

ตัวอย่าง : เอกสารการมอบเข้าม.1

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie