วิชาความถนัดทางการเรียน สำหรับสอบเข้าม.1 สาธิตประสานมิตร
จะมีทั้งหมด 80 – 85  ข้อ ด้วยกัน (แต่ละปี จะไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่ จะ 80 ข้อ)
โดยจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ

1 ความถนัดทางด้านตัวเลข  ( จำนวน 20 ข้อ )  จะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ จะครอบคลุมทักษะการใช้
Operations พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และ ความสามารถ ในการตีความและแก้โจทย์ที่ต้องอาศัย พื้นฐานความเข้าใจใน
ความคิดรวบยอดและหลักการ ในคณตศาสตร์ระดับเบื้องต้น เช่น หาความสัมพันธ์ของตัวเลข ว่าเพิ่มขึ้น ลดลง บวกกัน
หรือนำมาคูณกัน  อนุกรมเลขคณิต

1536049169082

2 ความถนัดทางด้านภาษา (จำนวน 30 ข้อ )  ข้อสอบด้านนี้วัดความรู้ ความเข้าใจ และเหตุผลเชิงภาษาของผู้เรียน โดยคลอบคลุม พื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางภาษา ในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินรูปแบบต่างๆ ระหว่าง ศัพท์ สำนวน ข้อมูล และแนวความคิดที่สื่อในรูปของบทความหรือข้อความ  เช่น การเติมข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ การหาความหมายของคำ คำตรงข้ามของคำ การอุปมา อุปไมย มีเรื่องคำราชาศัพท์ เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง หรือแม้กระทั่ง ลักษณะนาม
เรื่องนี้ถ้าน้องๆมีความรู้ด้านภาษาไทยหัวข้อ นี้ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนค่ะ

1536049254005

 

3 ความถนัดทางด้านเหตุผล (จำนวน 30 ข้อ ) ความถนัดทางด้านเหตุผล นี้ โจทย์จะวัดเรื่องทักษะ กระบวนการคิด การสังเกตข้อมูลที่โจทย์ให้มา เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตัว เพื่อเชื่อมโยงเหตุผล หาความเกี่ยวข้องกัน  โจทย์แนวนี้จะมีทั้งที่เป็นรูปภาพ ให้หาภาพถัดไป หรือจะเป็น แผนภูมิเชิงตรรกะเป็นภาพวงกลม

1536049275565

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
ตัวอย่าง คะแนนสอบ pretest ในแต่ละปี

 


1536049566885 1536049548835 1536049529358

 

กดแชร์บทความนี้